Hasseletum Logo Fifty One International Logo Fifty-One Club

Hasseletum

/ FOI

"Het steunen van sociale projecten doorheen Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid"

Historiek

Fifty-One International Men

Een aantal vrienden, leden van de Belgian Round Table Association die er de leeftijdsgrens bereikt hadden, wensten de motivatie en de vriendschap die ze gedurende jaren opgebouwd hadden, verder te zetten.

Heel wat denkwerk en menige vergaderingen met geïnteresseerde personen bracht hen tot het besluit om een nieuwe beweging op te richten, een volledig onafhankelijke service club.

De stichters creëerden een nieuwe, volkomen autonome beweging die een volwaardige plaats inneemt onder de bestaande service-clubs en hier qua regelgeving perfect bij aansluit.

De dynamiek van Fifty-One International wordt gewaarborgd door een formule waarnaar de naam van de beweging verwijst:

 • de gemiddelde leeftijd van de Clubleden zal 51 jaar bij voorkeur niet overstijgen.

 • Het aantal leden per Club is beperkt tot 51

Mede daardoor heeft de Fifty-One beweging zich sterk ontwikkeld in Europa en daarbuiten geniet zij internationale bekendheid en waardering.

Op 8 maart 1966 werd de Stichtingsvergadering gehouden van de eerste club van Fifty-One International, deze van Waterloo.


21 oktober 1966 is de officiële startdatum van  Fifty-One International.
De eerste service club gesticht op het Europese vasteland.

De Keure werd door  de autoriteiten van Waterloo aan de stichters overhandigd.
De stichtende leden wensen dat vanuit Waterloo, bekend om één van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis, een oproep zou uitgaan voor verdraagzaamheid en broederlijkheid, net als een boodschap van vrede en menselijke solidariteit.

 

In de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft en dat vriendschap geen grenzen kent, is het duidelijk dat Fifty-One International bewust internationaal is. Los van alle filosofische, theologische of politieke overwegingen werkt Fifty-One International aan een betere verstandhouding tussen mensen, door een beter inzicht in de diversiteit van culturen en mensen te verschaffen en wederzijds respect op te brengen bij het streven naar een gemeenschappelijk ideaal. Fifty-One International groepeert leden die vanuit een eerlijke en open vriendschap streven naar een wederzijdse menselijke verrijking en naar de bevordering van de hoogste morele waarden.


Zijne Majesteit Koning Albert II is  Ere Gouverneur van Fifty-One International.

Fifty-One International Ladies

In 1983 werd binnen Fifty-One International een volwaardige vrouwelijke service-club opgericht: F.O.I. Ladies. Deze kent een snelle ontwikkeling in België en andere landen en draagt gevoelig bij tot een grotere uitstraling van onze beweging.

Fifty-One International Juniors

In 1989 werd tevens een volwaardige jongeren service-club opgericht: F.O.I. Juniors. Deze richt zich tot jongens en meisjes tussen 18 en 35 jaar. Het initiatief kent een groeiend succes en draagt bij tot de groei van de hele beweging.

Lid worden

Hoe word je lid?
Net zoals het gebruikelijk is bij alle service clubs, kan men zichzelf niet rechtstreeks kandidaat stellen bij een Fifty-One club. U kan via een publieke activiteit toenadering zoeken.  Nadien kan u uitgenodigd worden voor de niet publiekelijke activiteiten.

Los van de onontbeerlijke criteria van eerbaarheid, vergewist de Club zich van de oprechte wens bij te dragen tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen en tot het welslagen van de dienst aan de gemeenschap, op lokaal, nationaal en internationaal vlak.

Bij toetreding aanvaardt het nieuwe lid alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en wordt actief lid van onze beweging.

De vriendschap tussen de peter en het nieuwe lid die aan de bron van het lidmaatschap ligt, vergemakkelijkt de integratie in de Club.
Elk Fifty-One lid moet zich bewust zijn van de van de plaats die hij/zij inneemt in de maatschappij en beseffen wat hij/zij voor haar betekent en omgekeerd.

Als vertegenwoordiger van zijn/haar beroepsclassificatie moet hij/zij ervan doordrongen zijn dat voor elk individu een rol en een verantwoordelijkheid zijn weggelegd in deze maatschappij.

Bij zijn opname in een Fifty-One Club moet het nieuwe lid zich op zijn eer verbinden:

 • de regels en de statuten van de Fifty-One International die door de grondleggers gezamenlijk werden goedgekeurd, naar de letter en naar de geest na te leven.

 • het lidmaatschap van de Fifty-One te beperken tot personen die aan de gestelde eisen voldoen, en die op hun eer beloofd hebben zich aan de tucht van de Fifty-One te onderwerpen.

 • alles in het werk te stellen opdat de Fifty-One International mag genieten van universele waardering.

Doelstellingen

Wat zijn onze doelstellingen?

 • Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.

 • Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.

 • Dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven.

Deze doelstellingen worden door elk lid onderschreven en vormen de basis van de werking van de beweging.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken , zetten de Clubs een waaier van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten op om de nodige financiële middelen te genereren.

De dienst aan de Gemeenschap

Dienst aan de Gemeenschap is de verwezenlijking van één van de belangrijkste doelstellingen van de beweging en neemt een belangrijke plaats in bij de werking van elke Club en elk district.

Dienst aan de Gemeenschap geeft een grote morele dimensie aan onze beweging.

De projecten zijn van velerlei aard, zoals:

 • verlenen van morele en praktische steun aan anders-validen en zieken of hulpbehoevenden.

 • steun aan de sociaal minder bedeelden in onze maatschappij

 • aanmoedigen van studenten bij de verwezenlijking van hun objectieven / culturele vorming.

F.A.Q.

De meeste vragen zijn al een keer gesteld. Je vindt het antwoord op de 'veel gestelde vragen' hieronder. Mocht je hier geen antwoord vinden op je vraag, dan kan je ons natuurlijk altijd mailen op info.foi@skynet.be.

1) Wat is Fifty-One?
Fifty-One is een onafhankelijke service club (met oorsprong in België) die staat voor vriendschap, respect en verdraagzaamheid

2) Wat betekent 51 in het logo?

 • de gemiddelde leeftijd van de leden in een club zal bij voorkeur onder 51 jaar blijven waarmee een voortdurende verjonging wordt nagestreefd
 • het aantal leden per club wordt tot 51 beperkt

3) Wat zijn de doelstellingen van Service Club FOI?
Fifty-One Int. is een service club met volgende doelstellingen:

 • bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid
 • bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen
 • dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven 

4) Is er een gelijkenis met andere service clubs zoals Ronde Tafel, Lions, Kiwanis etc?
F.O. leden zetten zich zoals andere service clubs in voor steunverlening aan minder bedeelden of hulpbehoevenden in onze maatschappij
 
5) Hoe word ik lid van FO?
 Volgens de traditie wordt men uitgenodigd om kennis te maken met Fifty-One door een bestaand lid, die zich ervan overtuigd heeft dat er binnen de beroepsgroep ruimte is.
Er wordt van de kandidaat verlangd dat hij/zij zal bijdragen aan de algemene doelstellingen en zich zal inzetten voor de Dienst aan de Gemeenschap.

6) Zijn er speciale vereisten om lid te worden van FO?
Neen
 
7) Hoeveel bedraagt het jaarlijks lidgeld van FO?
Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat, terug te vinden op de website onder FOI / Contact
 
8) Wordt er een eenmalige toetredingsbijdrage gevraagd als men lid wordt van FO?
Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat, terug te vinden op de website onder FOI / Contact 

9) Hoe dikwijls vergadert een FO club?
Twee maal per maand (Clubs Men, Mixed, Juniors)
Eén maal per maand (Clubs Ladies)

10) Welke sociale doelen worden er zoal gesteund door een club?
Er zijn projecten van velerlei aard:

 • verlenen van morele en praktische steun aan minder validen of hulpbehoevenden in binnen- en buitenland

 • steun aan de sociaal minder bedeelden in onze maatschappij

 • bijdragen aan de culturele vorming van jongeren.

http://www.fifty-one.org/nl/